Για παιδιά με μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα, προτείνουμε τα ακόλουθα:

 • Γενική εξέταση αίματος ( CBC ,με τύπο λευκοκυττάρων, αιμοπετάλια)
 • Αναλογία ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα (NLR)

Δείκτες φλεγμονής

 • CRP
 • ΤΚΕ
 • Φερριτίνη

Ηπατικές δοκιμές

 • Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT/SGPT)
 • Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT)
 • Γαλακτική αφυδρογονάση (LD)
 • γ ‐Γλουταμυλο τρανσφεράση (γ‐GT)

Δοκιμές ηλεκτρολυτών ορού

 • Νάτριο
 • Κάλιο

Δοκιμές νεφρικής λειτουργίας

 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Αναλογία ουρίας: κρεατινίνης
 • Εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR)
 • Γενική εξέταση ούρων

Δοκιμές πήξης

 • PT/INR,
 • aPTT,
 • Δ-διμερή (D-Di),
 • Ινωδογόνο
 • Τροπονίνη I υψηλής ευαισθησίας (TnIhs)
 • Νατριουρητικό πεπτίδιο τύπου B (BNP) ή Αμινοτελικό άκρο του προπεπτιδίου του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (NT-proBNP)

Οι δείκτες φλεγμονής (CRP, φερριτίνη) μετρούνται τη στιγμή της εισαγωγής και στη συνέχεια σειριακά για την παρακολούθηση της εξέλιξης. Ο ΤΚΕ δεν είναι χρήσιμος για σειριακή παρακολούθηση.