• Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT/SGPT);
 • Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT);
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Αλβουμίνη
 • Διορθωμένο Ca
 • Γενική εξέταση αίματος ( CBC ,με τύπο λευκοκυττάρων, αιμοπετάλια)
 • Αιμοσφαιρίνη A1c (HbA1c)
 • Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)
 • Νάτριο/Κάλιο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR)
 • Αναλογία ουρίας: κρεατινίνης