• Δ-διμερή (D-Di)
  • Φερριτίνη
  • Γαλακτική αφυδρογονάση (LD)
  • Γενική εξέταση αίματος ( CBC, με τύπο λευκοκυττάρων, αιμοπετάλια)
  • Αναλογία ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα (NLR)