• Γενική εξέταση αίματος ( CBC, με αιμοπετάλια)
  • Ολικό συμπλήρωμα (CH50)
  • Γαλακτική αφυδρογονάση (LD)
  • Δ-διμερή (D-Di)
  • Δραστικότητα παράγοντα VIII (FVIII:C)
  • Προφίλ von Willebrand (vWF)
  • Δραστικότητα συμπαράγοντα ριστοσετίνης von Willebrand (vWF:RCo)
  • Παράγοντα von Willebrand αντιγόνο (vWFAg)
  • Αναλογία vWF:RCo / vWF: Ag
  • Δραστικότητα πρωτεάσης διάσπασης του παράγοντα von Willebrand (vWF CP) ή ADAMTS13