• Ολική χοληστερόλη (TC)
 • HDL-χοληστερόλη (HDL-C)
 • LDL-χοληστερόλη άμεση (dLDL-C)
 • sd-LDL-χοληστερόλη (sd-LDL-C)
 • Τριγλυκερίδια (TGs)
 • Λιποπρωτεΐνη (a) [LP(a)]
 • VLDL – χοληστερόλη (VLDL- C)
 • Μη HDL- χοληστερόλη (Non HDL- C)

Αξιολόγηση σχετικού κινδύνου για ASCVD

 • TC / HDL- C
 • VLDL-C / TGs
 • TGs / HDL- C
 • Γλυκόζη νηστείας (FPG)
 • Ινσουλίνη νηστείας (INS)
 • Δείκτης αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης (HoMA-IR)
 • Ποσοτικός δείκτης ευαισθησίας στην ινσουλίνη (QUICKI)